I'm teaching Arabic(fusha) and Egyptian dialect.

Tin đăng đã được tạo Thg 10 26, 2023

Thảo luận công khai (1)

Hisham

7 tháng trước

If you want to learn Arabic(fusha) and Egyptian dialect , you are here in the right place

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.