Standard Arabic (fusha) and Egyptian language Teacher

I've been teaching Arabic since 2015 . I teach Standard Arabic ( fusha ) , Egyptian language and English .You can read and write Arabic from 4 to 7 weeks . You learn with stories , songs etc.

Tin đăng đã được tạo Thg 7 29, 2023

Thảo luận công khai (1)

Hisham

7 tháng trước

Who wants to learn Arabic alphabet and speak Arabic ?

Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận mới.